Protokoll, föredragningslista och kallelse, miljö- och byggnämnden

Här hittar du nämndens protokoll, föredragningslista och kallelse till miljö- och byggnämndens möten.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde för att
behandla ärenden enligt förteckningen nedan.

Tid: den 4 juli 2024, klockan 09:00
Plats: Lammhultssalen i kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

Nämndens sammanträden är normalt öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till högst 20 minuter. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över miljö- och byggnämndens ärenden 2024-07-04

*= myndighetsutövning (inte öppet för allmänheten)

Nr

 1. Godkännande av dagordning
 2. Val av justerare
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information och frågor
 5. Redovisning av delegationsbeslut
 6. Inkomna handlingar för kännedom till nämnd
 7. Val av ledamöter och ersättare till arbetsutskottet i Miljö- och byggnämnden i Växjö kommun 2023-01-01 - 2026-12-31
 8. Information till nämnd MBN 2024-07-04
  Handlingsplan för budget i balans
 9. * GEMLA 5:87, Öja
  Uppförande av mur
 10. * (Borttagen uppgift enligt GDPR)
  Tillsynsanmälan angående olovligt uppsättande av bodar/husvagnar
 11. * (Borttagen uppgift enligt GDPR)
  Uppsättande av bodar/husvagnar, tidsbegränsat bygglov t o m 2026-12-31
 12. * BETSLET 1, Teleborg
  Uppförande av stödmur
 13. * BERGKVARA 6:13, Bergunda
  Nybyggnad av pumpstation, rivning av befintlig pumpstation
 14. * MÖRKASKOG 1:96, Sjösås
  Tillsynsanmälan om olovlig åtgärd
 15. * MÖRKASKOG 1:96, Sjösås
  Nybyggnad av miljöhus
 16. * HAMBURG 36, Teleborg
  Uppförande av plank, samt fasadförändring
 17. * KORNSPARVEN 1, Sandsbro
  Uppförande av stödmur och plank
 18. * GRUSTÄKTEN 1, Öster
  Fasadändring, ändrad fasadbeklädnad, färgsättning och fönster
 19. * KÄTTILSTORP 1:8
  Strandskyddsdispens för rivning av befintligt hus och byggnation av nytt hus
 20. * ÅRYD 1:19, Hemmesjö
  Strandskyddsdispens, dammsäkerhetshöjande åtgärd: Fälla träd på och invid dammvall D
 21. * Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Handlingar till sammanträden kan hämtas hos samhällsbyggnadsförvaltningen, Norra Järnvägsgatan 7 i Växjö, eller skickas genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på samhällsbyggnadsförvaltningens kansli.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad: 5 juli 2024