Protokoll, föredragningslista och kallelse, omsorgsnämnden

Förteckning över omsorgsnämndens ärenden 2024-06-13

Tid: Torsdagen den 13 juni 2024, klockan 13.30
Plats: Växjösalen i kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

 1. Val av justerare
 2. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund
 3. Information och utbildning till omsorgsnämnden
  - Kompetensrapport och uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
  - Ny socialtjänstlag
 4. Ekonomisk uppföljning till och med april 2024 med helårs-prognos
 5. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden
 6. Inkomna och utgående skrivelser, underrättelser, rapporter och beslut
 7. Beslut om att starta lokalprojekt – Bostad med särskild service för barn, Växjö
 8. Beslut om att starta lokalprojekt – Korttidsboende och verksamhetslokal för korttidstillsyn, Växjö
 9. Uppföljningsmodell för verksamheter inom omsorgsnämndens ansvarsområde
 10. Beslut angående idéburet offentligt partnerskap mellan Växjö Rödakorskrets och omsorgsnämnden
 11. Redovisning av projekt ”God kontinuitet inom hemtjänsten”
 12. Yttrande till kommunens revisorer gällande uppföljning av tidigare granskning av kontinuitet inom hemtjänsten
 13. Yttrande till kommunens revisorer över granskningsrapport gällande informationsöverföring inom hemtjänsten
 14. Delrapportering av uppdrag från omsorgsnämnden att utreda förutsättningar för att ha samma IT-stöd i hemvård och särskilt boende, oavsett regi
 15. Uppföljning och åtgärdsplan efter arkivinspektioner inom
  omsorgsnämndens verksamhetsområde
 16. Yttrande till kommunstyrelsen över remiss av motion om trygghetsboende i Rottne, Braås och Lammhult
 17. Förvaltningschefen informerar
 18. Information ifrån ledamöter
 19. Övriga frågor

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 10 juni 2024