Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och varje nämnd i Växjö kommun har vid sina möten en allmänhetens frågestund dit du är varmt välkommen. Du kan komma och fråga precis vad du vill som rör den verksamhet politikerna ansvarar för och som de ska eller har beslutat om. På grund av rådande coronapandemi ser vi gärna att du i så fall tar del av sammanträdet digitalt, via Microsoft Teams. Anmäl dig i så fall till respektive nämnds e-postadress. Du hittar adresserna på respektive nämnds sid.

På detta sätt har du möjlighet att höra politikernas syn på en aktuell fråga eller chans att påverka inför ett kommande beslut.

Frågorna besvaras av förtroendevalda och/eller kommunala tjänstemän. Någon debatt mellan fullmäktiges ledamöter får inte ske i samband med frågestunden, men däremot finns möjlighet att ställa följdfrågor.

Du kan inte ställa frågor om ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild person.

Har du en fråga till kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen men inte kan eller vill ställa den själv, kan du också mejla din fråga till kommunstyrelsen@vaxjo.se Ordföranden kommer att läsa upp frågan och sedan kan du lyssna på svaret antingen på plats eller via radio och webbsändning. 

Nämndernas sammanträdestider

Här kan du se vad de olika nämnderna ansvarar för. Om du klickar på nämnden så får du reda på när varje nämnd har sitt sammanträde med allmänhetens frågestund. 

Byggnadsnämnden
Kartproduktion, detaljplanering och fastighetsbildning.

Kultur-och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsfrågor, biblioteken, konsthallen, Araby park Arena, Biljettcentrum och idrotts- och friluftsanläggningar.

Kommunfullmäktige
Är det högsta beslutande organet i kommunen. Här behandlas också alla motioner och medborgarförslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll.

Nämnden för arbete och välfärd
Arbetsmarknad, försörjningsstöd, vuxenutbildning, flyktingmottagande, individ- och familjeomsorg, budget- och skuldrådgivning och alkoholtillstånd.

Omsorgsnämnden
Omsorg och vård för äldre, för personer med utvecklingsstörning och för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Tekniska nämnden
Gator, vägar, trafik, parkering, naturvård, skogar, parker, renhållning, avfallsfrågor, vatten- och avlopp, sjöreglering och vattenkraftverk.

Utbildningsnämnden
Förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, kulturskola, fritidsgårdsverksamhet och skolbibliotek.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2021
Politik och demokrati