Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen tagit, kan du klaga på beslutet. Det kallas för att överklaga.

Det finns två sätt att klaga på kommunens beslut, det ena sättet är laglighetsprövning (kommunalbesvär) och det andra sättet är förvaltningsbesvär.

Överklaga genom laglighetsprövning (kommunalbesvär)

Kommunfullmäktiges och nämndernas beslut kan i de flesta fall överklagas genom laglighetsprövning.

Alla kommunmedlemmar (folkbokförd eller ägare av fast egendom i kommunen) har rätt att få lagligheten i kommunens beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätten. Överklagandet måste lämnas till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att justering av protokollet med det aktuella beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. I överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas och varför beslutet överklagas.

Överklagandet skickas till Förvaltningsrätten i Växjö, Box 42, 351 03 Växjö.

När förvaltningsrätten prövar överklagandet får bara de omständigheter tas hänsyn till som den överklagande hänvisat till, före överklagandetidens utgång.

Förvaltningsrätten prövar om beslutet är lagenligt, det vill säga om innehållet strider mot svensk lag eller mot EU:s bestämmelser. Förvaltningsrätten prövar också om beslutet har tagits på ett korrekt sätt eller om den nämnd, eller annat beslutsorgan som har fattat beslutet, har överskridit sina befogenheter. Däremot prövas inte beslutets lämplighet. Beslutet kan därför upphävas, men inte ändras.

Bestämmelserna om laglighetsprövning regleras i kapitel 13 i kommunallagen.

Överklaga genom förvaltningsbesvär

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Det är bara den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, som kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär. Ett exempel på någon som har rätt att överklaga med förvaltningsbesvär är den som fått avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd. Kommunen måste skicka med information om hur det går till att överklaga ett beslut när det gäller ärenden som rör någon personligen.

I överklagandet ska den som överklagar skriva vilket beslut som överklagas, och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras.

Överklagandet måste vara skriftligt och lämnas till den kommunala myndighet (exempelvis byggnadsnämnden eller omsorgsnämnden) som fattat beslutet inom tre veckor från det att den som berörs av beslutet har fått ta del av det.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den myndighet som ska pröva beslutet. Om kommunen bedömer att överklagandet har kommit in för sent fattar man ett beslut att avvisa överklagandet.

Den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar både om beslutet är lagligt och om det är lämpligt. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och ta ett annat beslut som ersätter kommunens. Detta beslut kan också överklagas.

I vissa fall finns kompletterande regler om överklagande i speciallagstiftning. Detta gäller exempelvis detaljplaner, bygglov.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2020
Politik och demokrati