Snöröjning och halka

I Växjö sköter kommunen snöröjningen av kommunala vägar. Trafikverket ansvarar snöröjning på statliga vägar.

Under vintersäsongen övervakar vår beredskapsgrupp väder och vägar via datorer och väderstationer dygnet runt. Det gör vi för att genast kunna ta beslut om vad som behöver göras, till exempel sätta in halkbekämpning och/eller snöröjning.

Så prioriterar vi

Normalt rycker vi ut för gång- och cykelvägar efter avslutat snöfall om minst 3 cm. För gator och vägar gäller 8-10 cm beroende på vind och snökonsistens. Under förutsättning att startkriterierna uppfylls är målsättningen är att de större vägarna samt gång- och cykelvägstråken ska vara halkfria när morgonrusningen sätter igång.

Prioritet 1

 • Vägar för viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst, polis och sjukhus.
 • Huvudvägnät för cykelbanor.
 • Vägar med mycket trafik under vissa perioder (till exempel pendlartrafik) eller under hela dygnet.
 • Vägar som används av kollektivtrafiken.
 • Infartsvägar till större områden, till exempel industriområden och handelsområden.

Prioritet 2

 • Större bostadsgator eller gator med mindre trafik.
 • Gång- och cykelvägar med lägre trafik än huvudvägnätet.

Prioritet 3

 • Övriga allmänna ytor med lite mindre trafik, till exempel villagator. Här prioriteras vägar fram till äldreboenden, skolor, förskolor och för att möjliggöra sophämtning. För villagator ska det ha kommit minst 8 cm snö innan vi röjer.
 • Parkeringsplatser snöröjs i regel under natten.

De större trafiklederna samt gång- och cykelvägar har första prioritet och snöröjs och halkbekämpas därför först. När dessa är färdigröjda börjar arbetet med matargator och busslinjer. Om det snöar mycket kan det betyda att vi behöver köra flera omgångar i prioritet 1 innan vi kan sätta igång prioritet 2.

Vissa parkgångar och stigar som är grusbelagda snöröjs inte då de tunga fordonen som vi använder kan förstöra dem.

Sopsaltning av cykelbanor

För att få fler som cyklar året runt sopsaltar vi följande prioriterade cykelsträckor i staden:

 • Storgatan från Centrum via Arenastaden, Bergsnäs, Öjaby till Postterminalen vid Nylanda
 • Linnégatan/Sandsbrovägen från Norra Esplanaden via Norremarksrondellen, Lenhovdavägen, Sandsbro till Villa Vik
 • Från Norremarksrondellen via Återvinningscentralen till Sandsbro skola
 • Liedbergsgatan från Centrum till Hovshaga centrum
 • Stationen till Linnéuniversitetet
 • Runt Växjösjön
 • Från Kampen via Teleborg centrum till Seglarevägen, södra Teleborg
 • Torparvägen/Söderleden från Vikaholm via Biskopshagen till Storgatan
 • Bäckaslövsesplanaden

Sopsaltningen ersätter vanlig plogning och sandning och fungerar i temperaturer ned till cirka 7 minusgrader. Om det blir fler minusgrader är det traditionellt vinterunderhåll med plogning och sandning som gäller även på dessa sträckor.

Gemensamt ansvar att snöröja och halkbekämpa

Det är över 55 mil kommunala gator och 17 mil cykelväg i Växjö kommun som ska snöröjas och halkbekämpas. Det är mycket och vi behöver hjälpas åt för att det ska fungera.

Kommunen tar hand om körbanor, gång- och cykelvägar samt övrig allmän platsmark medan gångbanan utanför din fastighet är fastighetsägarens ansvar. Med gångbana menas den yta som behövs för att fotgängare ska kunna ta sig förbi fastigheten. Det behöver alltså inte vara en trottoar eller en markerad gång- och cykelbana.

Trafikverket ansvarar för vinterväghållning på statliga vägar.

Fastighetsägarens ansvar att röja snö på gångbanan utanför den egna fastigheten

Fastighetsägaren ansvarar för att röja snö och se till att det inte är halt på gångbanorna utanför den egna fastigheten. Det gäller även andra ytor för gångtrafik även om de inte kallas för trottoarer. Det säger den lokala ordningsstadgan, "Föreskrifter om gångbanerenhållning för Växjö kommun" som du hittar under rubriken Relaterade dokument.

 • Snö ska röjas bort från gångbanan så snart som möjligt efter avslutat snöfall.
 • Forsla bort snön eller lägg upp den på ett sätt så att det går lätt att ta sig fram.
 • Snöröj ordentlig fram till ditt sopkärl så att sophämtarna kan tömma kärlet enkelt.
 • Förebygg halka genom att sanda eller salta. Sand går att hämta kostnadsfritt i Svevias lokaler på Stinavägen 7, Växjö.
 • Sopa upp sanden när snön smält bort och spara den gärna för att använda nästa vinter igen. Underlätta för smältvattnet att rinna undan genom att hålla rännstensbrunnarna fria från snö och skräp.

Undantag från ditt ansvar

Ibland använder vi gångbanorna som snöupplag på vissa gator, det vill säga en tillfällig mellanlagring av snö som vi röjt från andra platser. Om du äger en fastighet vid en sådan gata har du inget ansvar för att hålla gångbanan fri från snö och is så länge den används för snöupplag. När vi har plogat bort snön eller när den smält bort återgår ansvaret att hålla gångbanan fri från snö och is till dig som fastighetsägare.

I broschyren "Du som är fastighetsägare i Växjö kommun" finns mer information om vilket ansvar du har för snöröjning och renhållning utanför din fastighet året runt. Du hittar den under rubriken Relaterade dokument.

Snöröjning från byggnader

Fastighetsägaren har ett stort ansvar. Snö och is som kan rasa ner och skada person eller egendom på offentlig plats ska utan oskäligt dröjsmål tas bort från tak, rännor och liknande anordningar. Snö och is ska inte rasa från tak, hängande istappar ska tas bort, smältvatten som fryser till is på gångbanor och snö som skottas ner från tak ska också tas bort.

Säkerheten är viktig vid dessa arbeten både för de som arbetar på taket och för de som passerar nere på marken. Skyddsanordningar kan behövas och en trafikanordningsplan kan ibland behöva upprättas. Mer infomation och exempel på avstängningar i dokumentet "Snöröjning från fastigheter" som du hittar under rubriken Relaterade dokument.

Har du synpunkter, klagomål, vill ge oss beröm eller göra en felanmälan?

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Övrigt - felanmälan

Senast uppdaterad: 14 november 2022