Snöröjning och halka

Växjö kommun har ständig beredskap dygnet runt under vintersäsongen för att underlätta framkomligheten på kommunens gator och vägar. Här har vi samlat information om hur snöröjningen fungerar.

Det är över 56 mil gator och 20 mil cykelvägar som ska snöröjas och halkbekämpas och alla arbetar så snabbt det bara går.

Exakt när plogbilen kommer beror på en mängd faktorer som exempelvis ihållade snöfall och snömängd. Kommunen har förutom egna plogbilar ett stort antal entreprenörer som plogar gatorna för kommunens räkning.

De större trafiklederna samt gång- och cykelvägar har första prioritet och snöröjs och halkbekämpas först. När dessa är färdigröjda börjas arbetet med matargator och busslinjer. Om det snöar mycket kan det betyda att vi behöver köra flera omgångar i prioritet 1 innan vi kan sätta igång prioritet 2. Vissa parkgångar och stigar som är grusbelagda snöröjs inte då de tunga fordonen som vi använder kan förstöra dem.

Såhär prioriterar vi

När Växjö kommun drabbas av ett kraftigt snöfall eller plötslig halka behöver snöröjarna prioritera vilka gator och områden som ska plogas och halkbekämpas först. Vi påbörjar snöröjningsarbetet när en viss mängd snö fallit. Mängden snö varierar mellan trafikslag och typ av gata. Under förutsättning att startkriterierna uppfylls är målsättningen att de större vägarna samt gång- och cykelvägstråken ska vara halkfria när morgonrusningen sätter igång.

Normalt rycker vi ut för gång- och cykelvägar efter avslutat snöfall om minst 3 cm. För gator och vägar gäller 8-10 cm beroende på vind och snökonsistens.

Prioritet 1

 • Vägar för viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst, polis och sjukhus.
 • Huvudvägnät för cykelbanor.
 • Vägar med mycket trafik under vissa perioder (till exempel pendlartrafik) eller under hela dygnet.
 • Vägar som används av kollektivtrafiken.
 • Infartsvägar till större områden, till exempel industriområden och handelsområden.

Prioritet 2

 • Större bostadsgator eller gator med mindre trafik.
 • Gång- och cykelvägar med lägre trafik än huvudvägnätet.

Prioritet 3

 • Övriga allmänna ytor med lite mindre trafik, till exempel villagator. Här prioriteras vägar fram till äldreboenden, skolor, förskolor och för att möjliggöra sophämtning. För villagator ska det ha kommit minst 8 cm snö innan vi röjer.
 • Parkeringsplatser snöröjs i regel under natten.

För att få fler som cyklar året runt sopsaltar vi följande prioriterade cykelsträckor i staden:

 • Storgatan från Centrum via Arenastaden, Bergsnäs, Öjaby till Postterminalen vid Nylanda
 • Linnégatan/Sandsbrovägen från Norra Esplanaden via Norremarksrondellen, Lenhovdavägen, Sandsbro till Villa Vik
 • Från Norremarksrondellen via Återvinningscentralen till Sandsbro skola
 • Liedbergsgatan från Centrum till Hovshaga centrum
 • Stationen till Linnéuniversitetet
 • Runt Växjösjön
 • Från Kampen via Teleborg centrum till Seglarevägen, södra Teleborg
 • Torparvägen/Söderleden från Vikaholm via Biskopshagen till Storgatan
 • Bäckaslövsesplanaden

Se cykelkartan över vägar som sopsaltas under relaterade dokument längst ner på sidan.

Sopsaltningen ersätter vanlig plogning och sandning och fungerar i temperaturer ned till cirka 7 minusgrader. Om det blir fler minusgrader är det traditionellt vinterunderhåll med plogning och sandning som gäller även på dessa sträckor.

Fastighetsägaren ansvarar för att röja snö och se till att det inte är halt på gångbanorna utanför den egna fastigheten. Det gäller även andra ytor för gångtrafik även om de inte kallas för trottoarer. Det säger den lokala ordningsstadgan, "Föreskrifter om gångbanerenhållning för Växjö kommun" som du hittar under rubriken Relaterade dokument.

 • Snö ska röjas bort från gångbanan så snart som möjligt efter avslutat snöfall.
 • Forsla bort snön eller lägg upp den på ett sätt så att det går lätt att ta sig fram.
 • Snöröj ordentlig fram till ditt sopkärl så att sophämtarna kan tömma kärlet enkelt.
 • Förebygg halka genom att sanda eller salta. Sand går att hämta kostnadsfritt på Stinavägen 7, Växjö.
 • Sopa upp sanden när snön smält bort och spara den gärna för att använda nästa vinter igen. Underlätta för smältvattnet att rinna undan genom att hålla rännstensbrunnarna fria från snö och skräp.

Undantag från ditt ansvar

Ibland använder vi gångbanorna som snöupplag på vissa gator, det vill säga en tillfällig mellanlagring av snö som vi röjt från andra platser. Om du äger en fastighet vid en gata har du inget ansvar för att hålla gångbanan fri från snö och is så länge den används för snöupplag. När vi har plogat bort snön eller när den smält bort återgår ansvaret att hålla gångbanan fri från snö och is till dig som fastighetsägare.

I broschyren "Du som är fastighetsägare i Växjö kommun" finns mer information om vilket ansvar du har för snöröjning och renhållning utanför din fastighet året runt. Du hittar den under rubriken Relaterade dokument.

Kommunen tar hand om körbanor, gång- och cykelvägar samt övrig allmän platsmark.

Trafikverket ansvarar för vinterväghållning på statliga vägar så som exempelvis europavägar och riksvägar som har nummer framför sig.

Bor du i hus eller är fastighetsägare ansvarar du själv för gångbanan utanför din fastighet. Med gångbana menas den yta som behövs för att fotgängare ska kunna ta sig förbi fastigheten. Det behöver alltså inte vara en trottoar eller en markerad gång- och cykelbana.

Det är fastighetsägarens skyldighet att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda eller på annat sätt motverka halka på trottoarerna. Det är också fastighetsinnehavaren som ska sopa upp och föra bort sand från trottoaren. Snön ska läggas på den egna tomten och inte ut på gatan.

Det är ditt ansvar som fastighetsägare. Kommunen skottar inte framför brevlådan som ska stå i eller innanför tomtgräns. Det gäller även plats för sopkärl som ska tömmas.

Ja, tyvärr. Vi försöker alltid göra det så smidigt och bra som möjligt. Men ibland har vi inga andra alternativ. Vi kan inte anpassa arbetet efter enskilda önskemål. Att röja undan snön framför din infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snövallen har uppstått efter plogbilen.

Snön på vägbanan som plogbilen plogar bort måste ta vägen någonstans och av utrymmesskäl hamnar en del av snövallen på gångbanorna. Fastighetsägaren ansvarar för att skotta och halkbekämpa för gående mellan den upplogade snövallen och tomtgränsen.

Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din fastighet. Sand går att hämta kostnadsfritt på Stinavägen 7, Växjö.

Snöröjningsinsatserna styrs av snötäckets djup, och innan snödjupet är uppnått påbörjas vanligtvis ingen plogning. Läs gärna avsnittet "När kommer plogbilen" på denna sida.

Har du synpunkter på snöröjningen, exempelvis om en gata har missats av plogbilen?
Se felanmälan längst ner på sidan.

Saltning görs ofta i förebyggande syfte. När vi har fått en väderprognos om att det ska bli minusgrader kan vi åka ut och salta innan det fryser. När det saltas förebyggande går det inte åt lika mycket salt som när saltet ska tina en redan isbelagd gata, vilket är bättre för miljön och för fordonen som kör på vägarna.

Du som fastighetsägare är ansvarig för att omedelbart ta bort istappar och förhindra snöras från din fastighet. Det räcker inte med att sätta upp en varningsskylt eller spärra av trottoaren, arbetet ska påbörjas utan dröjsmål.

Fastighetsägaren har ett stort ansvar. Snö och is som kan rasa ner och skada person eller egendom på offentlig plats ska utan oskäligt dröjsmål tas bort från tak, rännor och liknande anordningar. Snö och is ska inte rasa från tak, hängande istappar ska tas bort, smältvatten som fryser till is på gångbanor och snö som skottas ner från tak ska också tas bort.

Säkerheten är viktig vid dessa arbeten både för de som arbetar på taket och för de som passerar nere på marken. Skyddsanordningar kan behövas och en trafikanordningsplan kan ibland behöva upprättas. Mer infomation och exempel på avstängningar i dokumentet "Snöröjning från fastigheter" som du hittar under rubriken Relaterade dokument.


Har du synpunkter, klagomål, vill ge oss beröm eller göra en felanmälan?

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Övrigt - felanmälan

Senast uppdaterad: 19 februari 2024