Nätverk och aktörer

För att stärka det internationella arbetet är Växjö kommun medlem i flera regionala och internationella nätverk som fungerar som så kallade intresseorganisationer för kommuner.

Genom dessa organisationer kan man driva gemensamma frågor, till exempel i dialog med EU:s olika organ och i FN:s klimatförhandlingar. Nätverkens roll att sprida information och skapa kontakter är av stor nytta för verksamheten både för bevakning av omvärlden och konkreta projekt.

Internationella nätverk

Organic Cities Network Europe

Växjö kommun har varit med och grundat nätverket som ska främja ekologiskt jordbruk, ekologisk matproduktion och konsumtion av ekologisk mat. Nätverkets kontor finns i Bryssel och första året är det Nürnberg som har ordförande. Andra medlemmar är Paris i Frankrike, Wien i Österrike, Nürnberg i Tyskland, Corrence i Frankrike, Porec i Kroatien, Seeham i Österrike samt organisationen Città del bio i Italien. Att Växjö kommun finns med bland de sju städerna beror bland annat på utmärkelsen Green Leaf Award 2018 och det årliga evenemanget MAT. Magnus P Wåhlin (MP), är Växjö kommuns representant i nätverket.

Läs Press release på Ifoams webbplats (English) Länk till annan webbplats.

Energy-Cities

Ett tematiskt nätverk för städer som arbetar med energifrågor, förnyelsebar energi, effektivisering av energi samt planering av hållbara energisystem. Växjö är aktiva i nätverket och representerade i styrelsen genom kommunfullmäktiges ordförande Bo Frank (M) som vice president. Växjö kommun har också skrivit under ett upprop för mer ambitiösa klimatmål “Mayors Letter to leaders on ambitious Climate 2050 goals”.

Läs mer om Energy-Cities på Energy-Cities webbplats (English) Länk till annan webbplats.

Mayors Adapt

EU-kommissionens initiativ 2014, handlar om vikten av europeiska kommuners engagemang för att göra EU mer anpassat till klimatförändringar. Augusti 2014 gick Växjö med i samarbetet som EU-kommissionen lanserat för bättre anpassning av EU till klimatförändringarna. Växjö har redan skrivit under Borgmästaravtalet vilket innebär att vi vill gå längre än EUs klimatmål. Växjö kommun antog en klimatanpassningsplan redan april 2013.

Läs mer om Mayors Adapt på Mayors Adapts webbplats Länk till annan webbplats.  

Borgmästaravtalet

Växjö kommun skrev 2008 under Covenant of Mayors det vill säga Borgmästaravtalet. Det innebär att vi åtar oss att gå längre än EU: s klimatmål i fråga om minskning av fossila koldioxidutsläpp genom ökad energieffektivitet, renare energiproduktion. Cirka 50 svenska kommuner och många tusen städer inom EU har skrivit under avtalet.

Läs mer om Borgmästaravtalet på Borgmästaravtalets webbplats Länk till annan webbplats. 

ICLEI

Local Governments for Sustainability, är ett globalt nätverk med 1 500 städer och kommuner som arbetar aktivt för en hållbar framtid. ICLEI företräder världens kommuner vid FN-förhandlingar i miljöfrågor. ICLEI grundades 1990 och var resultatet av ett möte där drygt 200 lokala myndigheter från 43 länder samlades i FN:s högkvarter i New York. ICLEI har haft stort inflytande i det internationella arbetet för en hållbar utveckling. Nätverket arbetar både på lokal och global nivå och en utgångspunkt är att hållbara städer är grunden till en mer hållbar värld. Det var ICLEI som i början av 2000-talet beskrev Växjö som Europas grönaste stad, när de fick frågan av engelska BBC om vilken stad som var grönast i Europa. Växjö kommun har en styrelseledamot, Cheryl Jones Fur (MP) som valdes in februari 2019. Växjö kommun har också skrivit under ett upprop för mer ambitiösa klimatmål “Mayors Letter to leaders on ambitious Climate 2050 goals”.

Läs mer om ICLEI på ICLEIs webbplats   Länk till annan webbplats.  

Union of the Baltic Cities - UBC

UBC är en intresseorganisation runt Östersjön. UBC utvecklar konkreta samarbetsprojekt med andra städer kring Östersjön, vilket på sikt främjar utvecklingen och integrationen i Östersjöregionen. Växjö är representerade i UBC:s styrelse 2017-2019.

REVES

Ett nätverk som sammanför lokala och regionala myndigheter med aktörer inom den sociala ekonomin. Syftet är att skapa stabila partnerskap och gemensam policy för hållbar lokal utveckling inom det sociala området samt att verka för socialt inlemmande. 
Nationella nätverk

ESF-projektet Sammansatt problematik i Kronobergs län

Sammansatt problematik i Kronobergs län (SPiK) är ett samverkansprojekt som finansieras med stöd från Europeiska socialfonden (ESF). Projektets ska leda till att fler kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Projektägare är Växjö kommun, med Arbetsmarknadssamverkan som styrgrupp. Samverkande parter i projektet är Alvesta, Tingsryd, Lessebo, Uppvidinge, Älmhult och Ljungby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Samordningsförbundet Värend. Projektet genomförs under perioden 3 augusti 2020 till och med 31 december 2022. Det operativa deltagararbetet pågår under perioden 1 februari 2021 till och med 31 oktober 2022.

EU-flagga ESF

ESF-projektet Etableringssamverkan Kronoberg 2

Etableringssamverkan Kronoberg 2 är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna i Kronobergs län. (Markaryd har deltagit fram till och med januari 2021). Växjö kommun är projektsamordnare. Målgruppen är nyanlända personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Särskilt fokus läggs på kvinnor i målgruppen. Etableringssamverkan Kronoberg tar emot deltagare fram till och med 31 maj 2021. Arbetet med deltagare avslutas i oktober 2021. Projektet ska återredovisas till ESF med slutdatum 31 december 2021.

EU-flagga ESF

En samordnad samhällsorientering i Kronobergs län

Projektet ”En samordnad samhällsorientering i Kronobergs län” finansieras av §37-medel från Länsstyrelsen i Kronoberg, och drivs av Växjö kommun med kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Uppvidinge och Älmhult som samarbetsparter. Projektet går i korthet ut på att öka samverkan kring SO, för att på så sätt se till att alla som har rätt till SO kan få det inom rimlig tid. I projektet ingår också att stärka utövarna av SO (Samhällskommunikatörerna) genom olika former av kompetensutveckling och nätverksträffar, samt att tillskapa en regional metodbank. Ytterligare en del i projektet handlar om att hitta en relevant gränsdragning mellan samhällsorientering och samhällsinformation i samverkan med en eller flera aktörer från civilsamhället. Projektets slutdatum är satt till den 30 november 2021.

Klimatkommunerna

Växjö kommun är medlem och var med vid bildandet av Klimatkommunerna, en förening i Sverige för 36 kommuner och ett landsting som arbetar aktivt med att minska utsläppav växthusgaser. Klimatkommunerna är till för att stödja deltagarna med:

  • att ta fram lokala klimatstrategier
  • konkreta projekt inom trafik-, energi- och bostadssektorn
  • att vara en länk till internationellt och nationellt arbete
  • att visa nationella myndigheter på hinder och möjligheter för lokalt klimatarbete.

Läs mer om Klimatkommunerna på Klimatkommunernas webbplats Länk till annan webbplats.

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Växjö är en av 300 aktörer och har antagit tre utmaningar. Läs mer om Växjö

Läs mer om Fossilfritt Sverige på Fossilfritt Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.


Regionala aktörer

ALMI Företagspartner

Hjälper företag att förbereda sig för internationell expansion genom rådgivnings- och utbildningsprogram och utlandskontakter.

Läs mer om ALMI på ALMIs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

ESF-rådet

Ansvarar för Europeiska Socialfondens mål att stärka individens ställning i arbetslivet och på så sätt bidra till tillväxt och ökad sysselsättning. Rådet driver Europeiska socialfondens program i Sverige. 

Läs mer om ESF på EFS's webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energikontor Sydost

Arbetar med att sätta igång, koordinera och genomföra projekt som syftar till ökad energieffektivisering och ökad tillförsel av förnyelsebar energi i alla samhällssektorer. Affärsidén är att erbjuda aktuell, objektiv och opartisk information och kunskap inom energi- och transportsektorn.

Läs mer om Energikontoret på Energikontorets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

ID, Institutet för lokal och regional demokrati

Tar sig an projekt som gränsar till viktiga områden/teman som mångfald, integration, politisk styrning och kunskap-kompetens, jämställdhet, tillgänglighet och mänskliga rättigheter. Prioritet ligger på samhällsfrågor i den ”nära demokratin” på den lokala och regionala nivån i Sverige, men en stor del av verksamheten finns också på det internationella planet. 

Läs mer om Institutet för lokal och regional demokrati på IDs webbplats Länk till annan webbplats. 

Länsstyrelsen

Arbetar med EU-frågor som berör olika områden. De ansvarar bland annat för flertalet stöd som ingår i EU:s jordbrukspolitik och behandlar ansökningar om stöd inom strukturfondsprogrammet Mål 2 Södra (vilket Växjö kommun inte omfattas av).

Refarm Linné (fd Miljö Linné)

En förening som verkar i Småland, Öland, Blekinge och Halland och består av medlemmar, det vill säga: företag, kommuner, myndigheter, organisationer, skolor och så vidare.

Läs mer om Refarm Linné på Refarm Linnés webbplats Länk till annan webbplats.

Region Kronoberg

Arbetar med ett hållbart, långsiktigt synvinkel för utveckling, tillväxt och en god hälso- och sjukvård som ska möta människors behov.

Läs mer om Region Kronoberg på Region Kronobergs webbplats Länk till annan webbplats. 

Sustainable Småland

Ett grönt regionalt affärsnätverk med inriktning på samarbete och utveckling, bildades i januari 2011. Nätverket har sitt säte i Växjö.

Läs mer om Sustainable Småland på Sustainable Smålands webbplats Länk till annan webbplats.

Sydsam

Ett samarbetsorgan för kommuner, landsting, kommunförbund och regioner i Sydsverige. Organisationens syfte är att skapa en plattform för regionens långsiktiga utveckling - både i ett nationellt och i ett europeiskt synvinkel - samt att hävda regionens intressen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2021
Politik och demokrati