Så behandlas dina personuppgifter på utbildningsförvaltningen

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag behöver vi ibland behandla och spara dina personuppgifter. Detta kan vara personuppgifter så som vårdnadshavarens och barnets/elevens namn, personnummer och kontaktuppgifter som vi får från dig som vårdnadshavare och folkbokföringsregistret. I den pedagogiska verksamheten ingår det dessutom att dokumentera barnets och elevens utveckling. Dokumentationen kan utöver text ske genom bilder och/eller inspelning av video och ljud. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar personuppgifter och säkerställer att det finns en rättslig grund för att få dessa uppgifter. Personuppgifter kommer att sparas så länge de är relevanta för verksamheten. Därefter kommer en del uppgifter att gallras och andra kommer att bevaras, allt enligt gällande dokumenthanteringsplan. Vidare är vi skyldiga att arkivera vissa uppgifter enligt lag och kommunala bestämmelser.

Utbildningsförvaltningen delar normalt inte personuppgifter med andra men för att kunna förse barn/elever med till exempel digitala läromedel måste vissa uppgifter lämnas till våra leverantörer. Vi kan även komma att dela personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Kontakta oss

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas och du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är utbildningsnämnden. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till Växjö kommuns kontaktcenter genom att ringa 0470-410 00.

Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se.

Klagomål

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens (tidigare Datainspektionen) webbplats Länk till annan webbplats..

Hos Integritetsskyddsmyndigheten hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Så behandlas dina personuppgifter på Kulturskolan, i utbildningsförvaltningen

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Dessa är i huvudsak vårdnadshavarens och barnets/elevens namn, personnummer och kontaktuppgifter som vi får från dig som vårdnadshavare och folkbokföringsregistret. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet.

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är allmänt intresse och i undantagsfall samtycke. Personuppgifter kommer att sparas så länge de är relevanta för verksamheten. Därefter kommer en del uppgifter att gallras och andra kommer att bevaras, allt enligt gällande dokumenthanteringsplan. Vidare är vi skyldiga att arkivera vissa uppgifter enligt lag och kommunala bestämmelser.

Utbildningsförvaltningen delar normalt inte personuppgifter med andra. Men för att kunna förse barn/elever med till exempel digitala läromedel måste vissa uppgifter lämnas till våra leverantörer. Vi kan även komma att dela personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Kontakta oss

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är utbildningsnämnden. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till Växjö kommuns kontaktcenter genom att ringa 0470-410 00.

Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se.

Klagomål

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens (tidigare Datainspektionen) webbplats Länk till annan webbplats..

Hos Integritetsskyddsmyndigheten hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2018
Förskola och skola