Protokoll, föredragningslista och kallelse, byggnadsnämnden

Tid: 9 december, klockan 14.00.
Plats: Smålandssalen, Växjö kommunhus, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2021-12-09

* = Myndighetsutövning (inte öppet för allmänheten).

Nr

1. Val av justerare vid byggnadsnämnd

2. Information och frågor vid byggnadsnämnd

3. Redovisning av delegationsbeslut

4. Handlingar som för kännedom överlämnas till byggnadsnämnden

5. Budgetuppföljning 2021

6. Lista för planärenden under handläggning

7. Arkivinspektion 2019 och 2021

8. Förändring av byggnadsnämndens delegationsordning samt fråga om bemyndigande

9. Tillsynsplan enligt miljöbalken 2022

10. UTFARTEN 3, Teleborg
Detaljplan för bostäder, uppdrag

11. ÖJABY 9:4 med flera, Öjaby
Detaljplan för bostäder, godkännande

12. RISINGE 1:20, Hemmesjö
Detaljplan för bostäder, uppdrag

13. ÅBYFORS 2:85 med flera, Tjureda
Detaljplan för skola, uppdrag

14. DOMPROSTEMOSSEN 2, Söder
Detaljplan för bostäder, uppdrag

15.* RINKABY 3:3, Tävelsås
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage/carport

16.* ÖJABY 9:5, Öjaby
Strandskyddsdispens för nybyggnad av ekonomibyggnad/förråd

17.* TALLMYREN 1, Öjaby
Nybyggnad av logistikhall, uppsättande av skyltar, uppförande av mur och anläggande av parkeringsplatser

18.,* BERGKVARA 6:1, Bergunda
Nybyggnad av bod och tälthall, uppställande av teknikcontainer samt uppförande av plank

19.* SKÖLDBUCKLAN 29, Hov
Tillbyggnad av bostadshus med skärmtak

20.* STJÄRNVIK 15:5, Tävelsås
Strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplatser

21. * STJÄRNVIK 15:5, Tävelsås
Anläggande av parkeringsplatser, tidsbegränsat bygglov till och med 2031-12-09

22. * ÅBYFORS 7:21, Tjureda
Nybyggnad av industri och anläggande av parkeringsplatser

23.* ÅBYFORS 7:21, Tjureda
Ändrad användning av industrilokal till padelhall, tidsbegränsat bygglov till och med 2031-10-01

24. * (Borttagen uppgift enligt GDPR)
Tillsynsanmälan om ovårdad tomt

25. * GÄDDAN 38, Hov
Tillbyggnad av bostadshus med uterum/förråd och rivning av befintligt uterum

26. * KÄTTILSTORP 1:11, Dänningelanda
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och carport

27. * SEVEDSTORP 1:3, Hemmesjö
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage

28. * TEGNABY 15:46, Hemmesjö
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage

29. * Tolg 2:14, Tolg
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och förråd

30. * DÄNNINGELANDA 9:10, Dänningelanda
Anläggande av utomhusgym, hinderbana, pickleballbana och beachvolleybollplaner, uppsättande av ljusanordning samt anläggande av parkeringsplatser

31. * SIDENSVANSEN 1, Öjaby
Fasadändring, ändrad takbeklädnad

32. * TALLTITAN 5, Öjaby
Tillbyggnad av bostadshus, fasadändring med upptagande av fönster samt ändrad fasadbeklädnad och färgsättning på bostadshus och garage och installation av eldstad

Ärendelista och handlingar

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

Handlingar till sammanträdet kan hämtas i kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö, eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Vill du ta del av protokoll som är äldre än 1 år, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Sammanträde för allmänheten

Allmänheten är välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2021
Politik och demokrati