Allmänna handlingar och styrande dokument

Här hittar du kommunens protokoll, styrande dokument och allmänna handlingar.

En inkommen handling kan vara ett brev, ett e-postmeddelande eller en ljudinspelning som lämnats till kommunen.

Ett dokument som har arbetats fram av kommunen kallas för en upprättad handling. När handlingen är klar registreras den i diariet.

Diarium är ett register över inkommande och upprättade handlingar.

Med hjälp av diariet kan du se vilka handlingar som finns hos kommunen och vilka ärenden som påbörjats och avslutats.

Hur får jag tag i en handling?

Du kan få tag i handlingarna som finns i diariet genom söka här på direkt på webbplatsen. Du kan också besöka kommunen eller ringa och be om en kopia. Vill du ha en kopia på handlingen tar kommunen ut en avgift för detta.

Vi har inte rätt att kräva att du ska berätta vem du är, om du vill ta del av ett dokument hos oss.

Hemliga handlingar

Vissa handlingar i kommunen innehåller hemliga uppgifter, man kallar dem för sekretesshandlingar. Om du vill se handlingar som det finns hemliga uppgifter i, måste du vara beredd på att svara på våra frågor. Vi måste veta vem du är och vad du ska ha uppgifterna till för att du ska kunna få läsa dessa dokument.

Om vi nekar att lämna ut en handling och du tycker att vi har gjort en felaktig bedömning, har du rätt att överklaga. Då informerar vi för dig hur det går till att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2020
Politik och demokrati